Benefits

Eindejaarspremie

content divider
Volta fbz staat in voor de uitbetaling en de administratie van de eindejaarspremie aan de arbeiders uit de sector (Paritair Subcomité 149.01).
Alle arbeiders die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen rond 15 december een eindejaarspremie op hun bankrekening, uitbetaald door Volta.
Voor wie? 

Volta fbz staat in voor de uitbetaling en de administratie van de eindejaarspremie aan de arbeiders uit de sector (Paritair Subcomité 149.01). Sinds premiejaar 2022 zijn de twee aparte stelsels – het algemene regime voor de werkgeverscategorie 067 enerzijds en de ondernemingen met werkgeverscategorie 467 die aangesloten waren bij FEE/RTD anderzijds – geharmoniseerd. De nieuwe cao eindejaarspremie vermeldt de nieuwe modaliteiten die van toepassing zijn op alle arbeiders en werkgevers uit de sector.  

De eindejaarspremie wordt toegekend aan arbeiders tewerkgesteld in één of meerdere ondernemingen binnen PSC 149.01 naar rata van de geleverde prestaties tijdens de referteperiode.  

Enkel arbeiders die ontslagen worden om dringende reden, verliezen het recht op hun eindejaarspremie.

Wanneer?

De referteperiode voor de berekening van de eindejaarspremie loopt van 1 juli van het voorgaande kalenderjaar tot en met 30 juni van het huidige kalenderjaar. 

De eindejaarspremies worden uitbetaald rond 15 december 

De betaling gebeurt op een door de arbeider opgegeven rekeningnummer. Indien het rekeningnummer ontbreekt kan Volta fbz niet overgaan tot betaling. Als tijdig een rekeningnummer doorgegeven wordt, schrijft Volta fbz de eindejaarspremie over op de betaaldatum vermeld op de eindejaarsfiche. Wanneer het rekeningnummer op een later tijdstip wordt doorgegeven, zal de betaling van de eindejaarspremie ook op een latere datum worden uitbetaald.  

Er geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Dat wil zeggen dat het recht op een eindejaarspremie na 5 jaar komt te vervallen.

Hoe?

De eindejaarspremies worden enkel uitbetaald op een rekeningnummer. Daarom is het belangrijk ervoor te zorgen dat Volta fbz in het bezit is van een correct rekeningnummer. Dat kan op een veilige manier worden doorgeven in My Volta door in te loggen via itsme®.

Hoeveel? 

Volta fbz betaalt aan de arbeiders een eindejaarspremie uit van 8,33% op het brutoloon (aan 108%) tijdens de referteperiode in de sector. Van deze brutopremie worden de sociale zekerheidsbijdragen (13,07%) en de bedrijfsvoorheffing (20,00%) afgetrokken om tot de uiteindelijke nettopremie te komen. 

Het jaar volgend op de uitbetaling ontvangt de rechthebbende een fiscale fiche 281.10 om de eindejaarspremie aan te geven in de belastingaangifte.

Tellen afwezigheidsdagen mee in de berekening van mijn eindejaarspremie? 

Afwezigheidsdagen worden gelijkgesteld met prestaties. Vanaf premiejaar 2022 wil dit zeggen dat, indien men kan aantonen dat men tijdens de referteperiode minstens 130 dagen gewerkt heeft, een maximum van 130 dagen wordt gelijkgesteld. Bij minder dan 130 dagen tewerkstelling in diezelfde periode, wordt het maximumaantal gelijkgestelde dagen bepaald op 1/3e van het aantal gepresteerde dagen tijdens de referteperiode. 

Vanaf premiejaar 2023, wordt een maximum van 130 dagen gelijkgesteld indien men kan aantonen dat men tijdens de referteperiode minstens 120 dagen gewerkt heeft. Bij minder dan 120 dagen tewerkstelling in diezelfde periode, wordt het maximumaantal gelijkgestelde dagen bepaald op 1/3e van het aantal gepresteerde dagen tijdens de referteperiode. 

Welke periodes worden gelijkgesteld? 

De volledige lijst van de gelijkstellingen is terug te vinden in de cao eindejaarspremie. Klassieke voorbeelden zijn ziekte, bevallingsrust of tijdelijke werkloosheid. Ook voor palliatief verlof geldt een nieuwe regeling.  

De eindejaarspremie van arbeiders die palliatief verlof opnemen, wordt verhoogd met een forfaitair bedrag dat berekend wordt naargelang de vorm van de onderbreking - volledig of gedeeltelijk (met de helft of 1/5). Arbeiders in deze situatie maken hiertoe een aanvraagformulier over aan Volta fbz dat op de website is terug te vinden.  

Forfaitaire premies 

In geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), pensionering of overlijden tijdens de referteperiode, wordt een forfaitaire premie uitbetaald. Die wordt berekend op basis van een gemiddeld dagloon dat jaarlijks herzien wordt. Het forfaitair bedrag voor premiejaar 2023 bedraagt € 2.066,86 netto.