Benefits

Ziekte

content divider
Arbeiders die langer dan 30 dagen ononderbroken ziek zijn, kunnen hiervoor een aanvullende vergoeding aanvragen bij Volta fbz.
Wie? 

Arbeiders uit PSC 149.01 die langer dan 30 dagen arbeidsongeschikt zijn ten gevolge van ziekte of ongeval en die:

  • op het ogenblik van de arbeidsongeschiktheid in het personeelsregister van de onderneming ingeschreven zijn,

  • uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering genieten,

  • een carenztijd van 30 kalenderdagen hebben vervuld, ingaande op de eerste dag van de ongeschiktheid.

Men heeft dus ten vroegste recht vanaf de éénendertigste dag ziekte. 

Wie niet? 

Arbeiders die arbeidsongeschikt zijn ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte, hebben geen recht op de aanvullende vergoeding.   

Hervallen?  

Indien een hervalling zicht voordoet binnen de 14 dagen na het einde van de ziekteperiode, wordt deze als dezelfde ziekte beschouwd (tenzij uit een medisch getuigschrift het tegendeel zou blijken) en moet niet opnieuw een carenzperiode van 30 dagen doorlopen worden om recht te hebben op de aanvullende vergoeding.   

Gewone zieken of oudere zieken 

55-plussers worden beschouwd als oudere zieken en hebben recht indien ze aan dezelfde voorwaarden voldoen als 'gewone' zieken, maar ontvangen een hogere aanvullende vergoeding tot ze hun wettelijk pensioen opnemen. Oudere zieken zijn dus niet gelimiteerd tot 36 maanden aanvullende vergoeding ziekte.

Gewone zieken hebben per ziekteperiode recht op een vergoeding ten belope van maximum 36 maanden.   

Op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid wordt vastgeklikt onder welke regeling men valt. Er is geen overgang mogelijk van het ene stelsel naar het andere.   

Hoe dien je een aanvraag in? 

Het aanvraagformulier N5 wordt volledig ingevuld en samen met de nodige bijlagen bezorgd aan Volta fbz. Dat kan per mail (bij voorkeur) of per post. Per verlenging of per nieuwe ziekteperiode wordt een nieuwe aanvraag ingediend.   

Het dossier kan worden opgevolgd in My Volta.   

Fiscaliteit? 

De tussenkomst is vrij van RSZ. Er wordt wel een bedrijfsvoorheffing van 11,11% afgehouden van het brutobedrag.   

De aanvullende vergoeding dient ook aangegeven te worden in de personenbelasting het jaar na ontvangst van de inkomsten. Volta fbz verstuurt daarvoor een fiscale fiche 281.18.   

Wanneer? 

De aanvullende vergoeding ziekte of ongeval wordt maandelijks betaald en kan tot 3 jaar terug worden aangevraagd vanaf januari van het huidige jaar.     

Gewone zieken hebben per ziekteperiode recht op een vergoeding ten belope van maximum 36 maanden. 

Oudere zieken hebben recht op een hogere aanvullende vergoeding dan gewone zieken en ontvangen de aanvullende vergoeding tot aan hun wettelijk pensioen.   

De aanvullende vergoeding wordt berekend in een zesdagenweekstelsel. Het aantal dagen dat wordt betaald door Volta fbz = het aantal dagen waarvoor men van het ziekenfonds voor diezelfde periode uitkeringen ontvangt (gemiddeld 26 dagen per maand). 

My Volta

Arbeiders uit de sector kunnen hun persoonlijk dossier zelf online beheren in My Volta. Dat kan door op een makkelijke en veilige manier in te loggen met Itsme©. In My Volta vindt men alle info over de aangevraagde aanvullende vergoeding en kan men:

  • de status van een aanvraag opvolgen,

  • checken wanneer en op welk rekeningnummer een vergoeding betaald werd,

  • een nieuw rekeningnummer doorgeven,

  • een adreswijziging doorvoeren of andere contactgegevens wijzigen, 

  • fiscale fiches downloaden, 

  • een opleidingsCV raadplegen, 

  • opleidingsattesten downloaden.