Benefits

Vakbondsvorming

content divider
Volta fbz betaalt aan de werkgevers, die deze op voorhand hebben uitgekeerd en op hun verzoek, de lonen (verhoogd met de patronale lasten) terug, uitgekeerd aan de arbeiders die afwezig waren in toepassing van de cao betreffende vakbondsvorming.
Wie? 

De vergoeding wordt betaald aan werkgevers uit PSC 149.01 die arbeiders tewerkstellen die afwezig zijn om cursussen i.k.v. vakbondsvorming te volgen.   

Deze vakbondsvertegenwoordigers mogen zonder loonderving en volgens zekere modaliteiten cursussen en seminaries bijwonen die:  

  • georganiseerd worden door de nationale of regionale vakverbonden of hun beroepscentrales, hun regionale afdelingen inbegrepen, op tijdstippen die samenvallen met de normale arbeidsuren,

  • gericht zijn op de vervolmaking van hun economische, sociale, technische en syndicale kennis binnen het kader van hun taak als vertegenwoordigers van de arbeiders. 

De duur van afwezigheid is vastgesteld op twaalf dagen per vier jaar en per effectief mandaat. 

Hoe?  

De volledige loonkost voor de uren van de vakbondsvorming wordt terugbetaald aan de werkgever.  Dat wil zeggen het bruto uurloon verhoogd met de patronale last (35%). Het terug te betalen bedrag wordt berekend door het uurloon op het moment van de vorming, te vermenigvuldigen met het aantal afwezigheidsuren, waarbij 1 dag gelijk is aan 8 uur.     

Hoe dien je een aanvraag in? 

Het aanvraagformulier N8 wordt volledig ingevuld en samen met een getuigschrift van deelname aan de cursussen (afgeleverd en ondertekend door de verantwoordelijke van de vakbondsvorming), en een kopie van de loonfiche van de maand waarin de vorming plaatsvond, bezorgd aan Volta fbz. Dat kan per mail (bij voorkeur) of per post.     

Wanneer? 

De aanvullende vergoeding vakbondsvorming kan door de werkgever tot 3 jaar terug worden aangevraagd vanaf januari van het huidige jaar.