Benefits

Tijdelijke werkloosheid

content divider
Wanneer de werkgever de arbeider tijdelijk op inactiviteit zet, dan kan de betrokken arbeider voor die dagen van inactiviteit onder bepaalde voorwaarden een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering) krijgen. Heeft de arbeider daar recht op, dan kan hij daarbovenop een aanvullende vergoeding wegens tijdelijke werkloosheid aanvragen bij Volta.
Reden? 

Tijdelijke werkloosheid omwille van economische reden wordt betaald met een maximum van 150 dagen per jaar waarvan de eerste 60 dagen betaald worden door Volta fbz. De werkgever betaalt vanaf de 61ste dag tot de 150ste dag en dit telkens bij de loonafrekening van de maand volgend op de werkloosheidsmaand waarop de vergoedingen betrekking hebben. 

Dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht, technische stoornis, sluiting van de onderneming wegens jaarlijks verlof, slecht weer worden onbeperkt en voor de ganse periode betaald door Volta fbz.   

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona 

Vanaf maart 2020 beslisten de sociale partners om de aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona automatisch toe te kennen. Er diende dus geen aanvraag ingediend te worden en arbeiders ontvingen de vergoedingen automatisch op hun rekening. Vanaf 1 juli 2022 werd deze tijdelijke maatregel stopgezet en moet er opnieuw een aanvraag worden ingediend om de vergoeding te bekomen.   

Tijdelijke werkloosheid energiecrisis  

Werkgevers kunnen vanaf 1 oktober 2022 beroep doen op deze nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid. Er is geen automatische betaling van deze aanvullende vergoeding dus deze moet a.h.v. het aanvraagformulier worden aangevraagd. De werkgever moet deze tijdelijke werkloosheidsdagen aangeven onder code 71, dezelfde code als voor economische werkloosheid. Daarom is de tijdelijke werkloosheid energiecrisis ook beperkt tot 150 dagen per jaar waarvan enkel de eerste 60 dagen betaald worden door Volta fbz. De werkgever betaalt vanaf de 61ste dag tot de 150ste dag en dit telkens bij de loonafrekening van de maand volgend op de werkloosheidsmaand waarop de vergoedingen betrekking hebben. 

Wie? 

De aanvullende vergoeding wordt toegekend aan arbeiders die op het moment van de tijdelijke werkloosheid, ressorteren onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de elektriciens (PSC 149.01) én die recht hebben op werkloosheidsuitkeringen voor die periode.   

De aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid dient te worden betaald bij jeugdvakantie en bij seniorvakantie. 

Hoe?  

De aanvullende vergoeding wordt berekend naar rata van een zesdagenweek.   

Hoe dien je een aanvraag in? 

Arbeiders dienen een aanvraag in op basis van het aanvraagformulier N1 dat op de website is terug te vinden. Deel II van deze aanvraag wordt ingevuld door de werkloosheidsinstelling en vergezeld van een bewijs van betaling van werkloosheidsuitkeringen. De aanvraag wordt volledig ingevuld en samen met de nodige bijlagen bezorgd aan Volta fbz. Dat kan per mail (voorkeur) of per post.

Fiscaliteit? 

De aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen, aangezien het een aanvulling vormt op een sociaal voordeel (werkloosheidsuitkeringen). Ze is echter wel onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 26,75%. 

De aanvullende vergoeding dient ook aangegeven te worden in de personenbelasting het jaar na ontvangst van de inkomsten. Volta fbz verstuurt daarvoor een fiscale fiche 281.13.

Wanneer? 

De aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid kan tot 3 jaar terug worden aangevraagd vanaf januari van het huidige jaar. De betaling gebeurt maandelijks rond het einde van de maand. 

My Volta

Arbeiders uit de sector kunnen hun persoonlijk dossier zelf online beheren in My Volta. Dat kan door op een makkelijke en veilige manier in te loggen met Itsme©. In My Volta vindt men alle info over de aangevraagde aanvullende vergoeding en kan men:

  • de status van een aanvraag opvolgen,

  • checken wanneer en op welk rekeningnummer een vergoeding betaald werd,

  • een nieuw rekeningnummer doorgeven,

  • een adreswijziging doorvoeren of andere contactgegevens wijzigen, 

  • fiscale fiches downloaden, 

  • een opleidingsCV raadplegen, 

  • opleidingsattesten downloaden.