Privacy

Volta Team
content divider
Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat er met deze gegevens gebeurt. Lees deze privacy policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over jouw rechten als betrokkene en over de manier waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.

Volta benadrukt dat zij ten allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Artikel 1 – Definities

 • “Wij”, “Onze”, “Ons”, "Volta" heeft betrekking op één van volgende entiteiten:
  • Volta vzw-asbl, Marlylaan 15/8, 1120 Brussel met ondernemingsnummer 0457.209.993
  • Fonds voor bestaanszekerheid voor de sector der elektriciens Volta (hierna: Volta FBZ), Marlylaan 15/8, 1120 Brussel met ondernemingsnummer 0416.381.606  
  • Fonds voor bestaanszekerheid voor de solidariteitstoezegging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de sector van de elektriciens (hierna: FBZ-SSPE), Marlylaan 15/8, 1120 Brussel met ondernemingsnummer 0844.253.455  
 • “Jij”, “Jouw”, “Je”, “Jou” heeft betrekking op een bezoeker van de website.
 • “Persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie die jou als persoon kunnen identificeren (direct of indirect).
 • “Website” heeft betrekking op www.volta-org.be alsook alle webpagina’s, platformen, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken of andere documenten die een link posten naar deze website, zijn onderworpen aan deze privacy policy.
 • “Verwerkingsverantwoordelijke” betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doelstellingen en middelen bepaalt voor de verwerking van Persoonsgegevens die onder zijn gezag zijn verricht.
 • “Verwerker” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die bevoegd is om Persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke te verwerken.

Artikel 2 – Welke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelen wij over jou?

 • Informatie die jij aan ons geeft: wij verzamelen, bewaren en verwerken alle informatie die je invult of op een andere manier aan ons verstrekt. Je kan dergelijke informatie invoeren tijdens de volgende acties:
  • Via de website
   • Wanneer je jezelf wenst in te schrijven voor een Volta-opleiding of je werkgever doet dat voor jou, dan vragen wij jouw naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum, statuut, rijksregisternummer (enkel als je een account wil aanmaken), e-mailadres, telefoon en gsm in te vullen om de inschrijving te kunnen verwerken, het deelname-attest op te sturen naar je privéadres en om na te gaan of je werkgever recht heeft op de opleidingspremie.
   • Wanneer je je inschrijft voor een of meerdere Volta nieuwsbrieven, verzamelen we jouw naam, voornaam, taal, adres, aanspreektitel, geboortedatum en e-mailadres om onze nieuwsbrief op een persoonlijke manier te kunnen verzenden (via e-mail of via de post).
   • Wanneer je deelneemt aan de sectorale proef Electro Brain, dan bezorgt je school ons jouw naam, voornaam, geboortedatum, de studierichting die je volgt en de proef waaraan je deelneemt. Jouw testresultaten geven wij door aan een consultancybureau dat een persoonlijk assessmentrapport opstelt waarin jouw sterke- en verbeterpunten zijn opgelijst. Ook je leerkracht krijgt een kopie van dit rapport. De testresultaten analyseren wij jaarlijks om de competenties van schoolverlaters in kaart te brengen.
  • Via My Volta - My Volta is een platform beheerd door Volta. Deze onlineapplicatie bevat heel wat informatie over de opleidingen die je hebt gevolgd of waarvoor je bent ingeschreven, de certificaten die je behaalde, je interesses, je (ex)-werkgever(s), etc.
   • Voor de bedrijven van de sector PSC 149.01 is er wettelijk bepaald dat deze voor elke arbeider een OpleidingsCV moeten bijhouden. De arbeiders zelf kunnen hun OpleidingsCV eveneens aanvullen. Wanneer jouw werkgever (of jijzelf) je OpleidingsCV aanvult dan heeft deze (heb jij) de mogelijkheid om volgende gegevens in te vullen:
    • Personalia: je privé/werk e-mailadres, je privé/werk telefoonnummer, je privé/werk gsm-nummer en je bankrekeningnummer. Ook je Facebook, LinkedIn, en Twitter-account kan je vrijblijvend invullen. Je kan deze gegevens te allen tijde aanpassen en/of verwijderen. Ook de gegevens vermeld bij ‘Informatie waarover wij beschikken’ vind je op My Volta.
    • Beroepen & Taken: je kan aanduiden welke beroepen en de daaraan verbonden taken jij tot op heden uitvoert (begin- en einddatum).
    • Opleidingsniveau: welk is het hoogste opleidingsniveau (diploma) dat je behaalde.
    • Certificaten: welke diploma’s, certificaten, attesten heb je tot op heden behaald en tot wanneer zijn deze geldig. Zowel jijzelf als je werkgever(s) kunnen het overzicht van jouw behaalde certificaten aanvullen.
    • Gevolgde opleidingen en inschrijvingen: overzicht van de opleidingen die je al gevolgd hebt en/of waarvoor je bent ingeschreven of waarvoor je (ex-)werkgever(s) jou heeft (hebben) ingeschreven. Zie ook ‘Informatie waarover wij beschikken’.
    • Werkgevers: in je OpleidingsCV vind je een overzicht van de werkgevers waarvoor je werkt of gewerkt hebt. Je vindt er de begin- en einddatum van de tewerkstellingsperiode, de naam van je werkgever(s), adres, KBO en het RSZ-nummer.
   • Wanneer je je wenst in te schrijven voor een Volta-opleiding of je werkgever doet dit voor jou, dan vragen wij jouw naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum, statuut, rijksregisternummer en facultatief, je e-mailadres, telefoon en gsm in te vullen om de inschrijving te kunnen verwerken, het deelname-attest op te sturen naar je privéadres en om na te gaan of je werkgever recht heeft op de opleidingspremie.
   • Via My Volta  kan je je abonneren op de verschillende algemene of thematische nieuwsbrieven (papier/digitaal) van Volta. Voor de nieuwsbrief ‘watt’ ben je automatisch geabonneerd omdat in deze nieuwsbrief informatie wordt gegeven over het dienstenpakket dat we jou wettelijk moeten aanbieden. Indien je deze nieuwsbrief (of één ervan) niet meer wenst te ontvangen, dan kan je je hiervoor zelf uitschrijven. Om je de papieren nieuwsbrief(ven) te kunnen bezorgen, verzamelen we jouw adres en taal; voor de elektronische nieuwsbrieven dien je je e-mailadres in te vullen.
   • Wanneer je werkgever voor een door jou gevolgde opleiding een premie wenst aan te vragen via het My Volta-platform, verzamelen we jouw naam, voornaam, taal, sociaal statuut, aanwezigheidsbewijs en opleidingsgegevens. Deze info hebben wij nodig om voldoende zekerheid te hebben dat de opleiding effectief gevolg werd en je werkgever in aanmerking komt voor de premie. 
   • Van zodra je als arbeider aan de slag gaat bij een bedrijf dat valt onder het PSC 149.01 heb je recht op een aantal aanvullende sociale voordelen, een eindejaarspremie en een aanvullend pensioenplan. Deze zijn vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten. Via My Volta kan je de uitbetaling van de voordelen opvolgen (! Deze info is momenteel niet beschikbaar. We hopen je op een zeer kort termijn een nog betere en gebruiksvriendelijkere tool ter beschikking te stellen). Om deze opdracht te kunnen uitvoeren beschikken wij over de volgende gegevens:
    • jouw contact- en financiële gegevens (telefoon, emailadres, bankgegevens, enzovoort) bezorg je ons zelf;
    • Automatische informatie: wanneer je onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij je door naar onze cookie policy.
    • Informatie waarover wij beschikken: van de arbeiders die vallen onder de bevoegdheid van het PSC 149.01 beschikken wij over de persoonlijke, loopbaan- en opleidingsgegevens. Wij krijgen de persoonlijke en loopbaangegevens van officiële instanties via het netwerk van Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid. De opleidingsgegevens bekomen wij via de premieaanvragen van je werkgever.
    • Persoonsgegevens: gegevens uit het Rijks- en bisregister (naam, voornamen, geboortedatum, overlijdensdatum, etc.).
    • Loopbaangegevens: officiële instanties via het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
  • Via Itsme®: arbeiders die vallen onder de bevoegdheid van het PSC 149.01 en die zich willen aanmelden op My Volta gebruiken itsme®, een app waarmee een identiteit digitaal kan worden geverifieerd. Om deze app te gebruiken worden op basis van gerechtvaardigd belang de volgende gegevens verzameld:
   • Rijksregisternummer

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Als je ons persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databanken met als doel:

 • het correcte beheer en uitbetaling van aanvullende sociale vergoedingen, eindejaarspremie, opleidingspremie;
 • de kwaliteit van onze diensten en informatie verbeteren;
 • jou te informeren in verband met de diensten die wij aanbieden;
 • (verplichte) rapporterings- en beleidsondersteunende doeleinden (globale, anonieme statistieken).

Artikel 4 – Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zolang als vereist krachtens een contract of toepasselijke wetgeving.

 • Wanneer je bedrijfsleider jou of jij jezelf inschrijft voor een opleiding bewaren wij je gegevens voor dezelfde duur als de looptijd van de cao OpleidingsCV/sectorale opleidingsbank.
 • Wanneer je geabonneerd bent op Volta nieuwsbrieven, bewaren wij deze keuze tot je je uitschrijft.
 • Wanneer je jouw interessegebieden selecteert, bewaren wij deze keuze tot je je uitschrijft.
 • Wanneer je werkgever een premie aanvraagt voor een opleiding die je gevolgd hebt, bewaren wij je persoonsgegevens voor dezelfde duur als de looptijd van de cao OpleidingsCV/sectorale opleidingsdatabank.
 • Wanneer je een aanvullende sociale vergoeding, eindejaarspremie of fiscale fiche aanvraagt, bewaren wij je persoonsgegevens voor onbepaalde duur.
 • Wanneer je werkgever of jijzelf jouw OpleidingsCV aanvult, bewaren wij je gegevens voor dezelfde duur als de looptijd van de cao OpleidingsCV/Sectorale opleidingsdatabank.

Artikel 5 –  Rechten van betrokkenen met betrekking tot persoonsgegevens.

Indien je ons jouw gegevens hebt verstrekt, zowel actief als automatisch, heb je de volgende rechten:

Recht op informatie en toegang

Je hebt het recht om op elk moment jouw persoonsgegevens op te vragen alsook van welke persoonsgegevens wij gebruiken maken.

Verzoek om rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens

Je hebt steeds het recht om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je bent je ervan bewust dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Recht van bezwaar tegen de verwerking

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen of kadert in een wetgeving. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Artikel 6 – Welke informatie deelt de organisatie?

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan verwerkers en sub-verwerkers van Volta die essentieel zijn voor de dienstverlening. Volta ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd en dat alleen persoonsgegevens worden gedeeld die strikt noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Volta legt zijn verwerkers op om persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken. Zo zal deze verwerker jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid of Volta de samenwerking met de verwerker stopzet.

Van de arbeiders die vallen onder het PSC 149.01 geven wij bepaalde persoonsgegevens tevens door aan:

 • overheidsinstellingen (zoals FOD Financiën, RSZ, enzovoort) omdat de wet dit vereist;
 • instellingen (zoals een pensioeninstelling, enzovoort) omdat we een overeenkomst met hen hebben afgesloten;
 • naar andere personen of instellingen (zoals jouw vakbond, notaris, advocaat, gerechtsdeurwaarders) indien je de toestemming hebt gegeven om deze gegevens met hen te delen;
 • naar andere personen of instellingen waarmee Volta samenwerkingsovereenkomsten heeft (gerechtelijke actoren, …) omdat zij beschikken over een speciale machtiging vanwege de overheid.

Artikel 7 – Toegang door derden

Ten einde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, die gelijkaardig zijn aan deze privacy policy.

Artikel 8 - Beveiligingsmaatregelen

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen. Volta voorziet passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingsactiviteit voldoet aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en de bescherming van jouw rechten wordt gegarandeerd. Voor accounts is een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord vereist om in te loggen. Je moet je gebruikersnaam en wachtwoord beveiligd bewaren en deze nooit bekendmaken aan derden.

Neem contact met ons op indien je vragen hebt over hoe wij jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Artikel 9 – Grensoverschrijdend verwerken van persoonsgegevens

Volta draagt zelf geen persoonsgegevens over buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer een verwerker persoonsgegevens zou overdragen buiten de Europese Economische Ruimte dan zal Volta in die gevallen de IT-beveiliging vergroten en contractueel een verhoogd beveiligingsniveau eisen van zijn verwerker.

Artikel 10 – Wijzigingen aan de privacy policy

Volta behoudt zich het recht om op elk gewenst moment de privacy policy aan te passen en up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op de website.

Artikel 11 – Contactgegevens

Indien je vragen hebt omtrent de privacy policy, gelieve Volta te contacteren:

Per telefoon: +32 (0)2 476 16 76
Per e-mail: privacy@volta-org.be
Per post: Marlylaan 15/8, 1120 Brussel

Of de DPO: Manon Vanherpe
Per telefoon: +32 (0)2 476 16 76
Per e-mail: privacy@volta-org.be
Per post: Marlylaan 15/8, 1120 Brussel

Daarnaast heb je steeds het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit en in voorkomend geval klacht in te dienen in het geval dat je je in je rechten geschonden acht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Per telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Per fax: +32 (0)2 274 48 35
Per e-mail: contact@apd-gba.be
Per post: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel